Založ si blog

Ako vyriešiť problémy ZMOS( Združenie miest a obcí Slovenska ), a ako vyriešiť problémy občanov za jedno volebné obdobie

Ale ( https://www.zmos.sk/organy-zmos.html#m_406110 ) prv než vysvetlím , prečo sa obracať na ZMOS, si niečo objasníme!
Nedávno nám jeden náš občan, ktorého sme obhajovali u zamestnávateľa, povedal:,, Nechcel som vám robiť problémy.“
Vysvetlím!
My z Inštitútu ochrany ústavných práv, pomáhame každému kto nás osloví lebo tu na občanov všetci kompetentní kašlú! Radi za vás občanov dávame ,,kožu na trh“ alebo ,,hlavu do slučky“ či sa bijeme za vaše práva!
Poradím vám!
Od teraz,čokoľvek budete úradne alebo súdnou cestou, (písomne či ústne) vybavovať, nezabudnite vždy doplniť vetu : ,, Dávam na vedomie aj Inštitútu ochrany ústavných práv! “ Pošlite nám kópiu na mail: ioup.riesenia@gmail.com, ale predtým napíšte žiadosť o pomoc.
Prečo na Slovensku, už v niektorých dedinách, nemajú záujem o funkciu starostu?
https://spravodlivy.blog.pravda.sk/2022/10/04/socializmus-na-to-nemal-cas-a-demokracia-asi-nema-zaujem/

( https://www.zmos.sk/peticia.html#m_474628 )

Rozbor petície:

Prepolitizovanie komunálnych problémov ( alebo ľudovo , riešiť problémy občanov žijúcich na dedine alebo v meste,) cez parlamentné politické strany zapríčinilo, že politici si štatisticky vytvorili prieskum, čo všetko občania na Slovensku vydržia a ako dlho si dokážu uťahovať opasky!

To je, ale len pre vás, ktorí chápete, že modrá obálka patrí do modrej škatule a biela obálka patrí do bielej škatule!

 1. Prečo sme sa rozhodli uskutočniť túto petíciu?

To, čo považujeme za veľký problém slovenskej politiky je jej odtrhnutosť od reality života v re- giónoch. Poslanci, ktorí by mali reprezentovať celé Slovensko sú z veľkej väčšiny obyvateľmi západného Slovenska a problémy regiónov a ľudí v nich žijúcich nie sú ich problémami. Zákony prijímané v Národnej rade sú tak odrazom tejto centralizácie. My potrebujeme zákony, ktoré reagujú na život, na reálne potreby regiónov.

,,My potrebujeme zákony, ktoré reagujú na život, na reálne potreby regiónov.“
Podnety , ktoré písomne dávajte na vedomie starostom a primátorom alebo županom, sa majú zaoberať ( ale to nerobia lebo predkladajú zákony podľa nariadení Eú) poslanci !
Od komunálnych po parlamentných a na to vytvoriť výhody, ktoré majú problém, čo najrýchlejšie a ,čo najodbornejšie riešiť a vyriešiť!
To môžeme nazvať návrhom pripravovaného zákona. K tomu , musia vytvoriť legislatívnu úpravu, kde sa zamerajú na porušenie a porušovanie vypracovaného návrhu, ale aj trastami a postihmi, ktoré sa budú riešiť pokutami, súdnymi procesmi a až po rozsudky a následné väzby!
Až, keď toto všetko bude písomne vypracované a palamentom schválené, ale aj schválený dátum, od kedy nadobúda takto vytvorený a schválený zákon účinnosť, môžeme hovoriť o zákone, ktorý má pred občanmi Slovenska podľa Ústavy Sr.reálnu platnosť.

To je. ale len pre vás, ktorí chápete, že modrá obálka patrí do modrej škatule a biela obálka patrí do bielej škatule!

 1. Ako petícia vyrieši nízke zastúpenie regiónov v parlamente?

Petícia je prvým krokom k nášmu cieľu a to rovnomernému zastúpeniu každého regiónu v par- lamente. V prípade ak sa nám podarí vyzbierať aspoň 350 tisíc podpisov pod petíciu prezidentka vyhlási referendum.

To je, ale len pre vás, ktorí chápete, že modrá obálka patrí do modrej škatule a biela obálka patrí do bielej škatule!

Práve referendum, a teda priame hlasovanie občanov, je tým nástrojom, ktorý môže zmeniť Ústavu Slovenskej republiky. Zmenou Ústavy chceme dosiahnuť, aby poslanci Národnej rady boli volení vždy za svoj región – región, v ktorom žijú a poznajú jeho problémy. Týmto regiónom budú potom samosprávne kraje, ktorých je na Slovensku osem.

Zmenou Ústavy chceme dosiahnuť, aby poslanci Národnej rady boli volení vždy za svoj región – región, v ktorom žijú a poznajú jeho problémy.
https://rikaerika.blog.pravda.sk/2022/10/30/pokial-media-a-poslanci-nrsr-budu-hovorit-o-vladnuti-a-nie-o-sluzbe-narodu-na-slovensku-lepsie-nebude/

To je, ale len pre vás, ktorí chápete, že modrá obálka patrí do modrej škatule a biela obálka patrí do bielej škatule!

 1. Je potrebná zmena Ústavy?

Ústava Slovenskej republiky je základným zákonom nášho štátu a referendum je nástrojom priamej demokracie, ktorým priamo občania môžu svojim hlasom zmeniť tento základný zákon. Zloženie Národnej rady na základe regiónov považujeme za tak zásadnú zmenu, že je podľa nášho názoru potrebné, aby bola zakotvená priamo v Ústave. Uvedeným spôsobom bude legitimita takto zvoleného parlamentu najsilnejšia možná – vznikne totiž na základe priamej vôle občanov.

To je, ale len pre vás, ktorí chápete, že modrá obálka patrí do modrej škatule a biela obálka patrí do bielej škatule!

 1. Je možné referendom meniť Ústavu?
  Áno je to možné. Referendum je vyjadrením priamej demokracie, kedy priamo občania roz- hodujú o zmene zákonov.
 2. Aké bude znenie referenda?
  Je nevyhnutné, aby referendum bolo formulované tak, že odpovede na otázky budú mať jed- noznačné odpovede a to áno alebo nie.

V petícií preto žiadame o vyhlásenie referenda s nasledujúcou otázkou:

„Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa Ústava Slovenskej republiky zmení a doplní tak, že v čl. 74 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa za prvú vetu doplní text v znení: “Poslanci sú volení vo volebných obvodoch, ktoré sú tvorené územiami vyšších územných celkov.”? V prípade, že referendum bude úspešné a viac ako polovica občanov hlasujúcich v referende odpovie ÁNO, Národná rada bude musieť prijať ústavný zákon, ktorým zmení Ústavu tak, že

poslanci budú volení podľa krajov.

 1. V prípade, že referendum bude úspešné ako sa zmenia voľby do Národnej rady?
  V prípade, že referendum bude úspešné, bude musieť Národná rada prijať ústavný zákon, kto- rým zmení Ústavu. Zmena Ústavy, ktorú navrhujeme bude znamenať, že poslanci do Národnej rady budú volení za jednotlivé kraje a to v počte podľa počtu obyvateľov. Každý kraj tak bude mať svoje zastúpenie v parlamente a to podľa počtu svojich obyvateľov.

Vo voľbách do Národnej rady tak napríklad obyvateľ Prešovského kraja bude voliť iba poslancov, ktorí majú trvalý pobyt v Prešovskom samosprávnom kraji. Tak ako v súčasnosti vyberie kandidátnu listinu politickej strany, avšak kandidáti na jej kandidátke budú iba z Pre- šovského samosprávneho kraja.

K ostatným bodom len toto:

To je, ale len pre vás, ktorí chápete, že modrá obálka patrí do modrej škatule a biela obálka patrí do bielej škatule!

Komora miest
Rada sa skladá z komory miest a z komory obcí, ktoré sú pri svojom konaní rovnocenné. Komoru miest tvoria zástupcovia združených miest, komoru obcí zástupcovia združených obcí. Funkciou komôr je vyjadrovať špecifické potreby miest alebo obcí a zároveň zabezpečovať, aby sa záujmy miest v činnosti združenia nepresadzovali na úkor záujmov obcí a naopak. Komora volí a odvoláva predsedu komory. Predseda komory je súčasne podpredsedom a členom predsedníctva rady.
Komora obcí
Rada sa skladá z komory miest a z komory obcí, ktoré sú pri svojom konaní rovnocenné. Komoru miest tvoria zástupcovia združených miest, komoru obcí zástupcovia združených obcí. Funkciou komôr je vyjadrovať špecifické potreby miest alebo obcí a zároveň zabezpečovať, aby sa záujmy miest v činnosti združenia nepresadzovali na úkor záujmov obcí a naopak. Komora volí a odvoláva predsedu komory. Predseda komory je súčasne podpredsedom a členom predsedníctva rady.

V rámci možností delegujú regionálne združenia do rady taký počet primátorov a starostov, aby regionálne združenie malo primerané zastúpenie v oboch komorách rady.

V rámci možností delegujú regionálne združenia do rady taký počet primátorov a starostov, aby regionálne združenie malo primerané zastúpenie v oboch komorách rady.
Snem ZMOS je najvyšším orgánom združenia, tvorený z členov združenia. Schádza sa každý rok a zvoláva ho Rada ZMOS.

Snem tvorí:
a) zhromaždenie zástupcov všetkých členských miest a obcí (prvý snem po všeobecných komunálnych voľbách),
b) zhromaždenie delegovaných zástupcov podľa kľúča, ktorý určuje Rada ZMOS.

Snem ZMOS

• schvaľuje a mení stanovy,
• volí a odvoláva predsedu a členov kontrolnej komisie,
• schvaľuje základné smery činnosti a úlohy združenia,
• prerokúva a schvaľuje správu predsedu, odborných sekcií rady o činnosti a plnení úloh združenia a správu kontrolnej komisie,
• určuje výšku členského príspevku,
• rozhoduje o zániku združenia.

Snem je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegovaných zástupcov miest a mestských častí a zároveň nadpolovičná väčšina zástupcov obcí.
Na prijatie uznesenia snemu je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných zástupcov miest a mestských častí a zároveň nadpolovičná väčšina prítomných zástupcov obcí.
Každý člen združenia má jeden hlas. Voľba predsedu a členov kontrolnej komisie sa vykonáva tzv. váhovým hlasovaním.
Kontrolná komisia
Kontrolná komisia vykonáva v súlade so všeobecnými právnymi predpismi

• kontrolu hospodárenia a účelného využívania finančných prostriedkov a majetku združenia,
• kontroluje dodržiavanie stanov a uznesení orgánov,
• navrhuje opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
• vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a k správam o výsledku hospodárenia združenia a predkladá raz ročne správu o výsledkoch vykonaných kontrol rade a snemu.

Kontrolná komisia ZMOS má päť členov. Na návrh Rady ZMOS ich volí prvý snem po komunálnych voľbách spomedzi starostov a primátorov. Predsedu volia členovia komisie.

Funkčné obdobie je 4 – ročné. Členstvo v komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia alebo s pracovným pomerom v kancelárii združenia.

Záver:
My z Inštitútu ochrany ústavných práv, pomáhame každému kto nás osloví lebo tu na občanov všetci kompetentní kašlú! Radi za vás občanov dávame ,,kožu na trh“ alebo ,,hlavu do slučky“ či sa bijeme za vaše práva!
Poradím vám!
Od teraz,čokoľvek budete úradne alebo súdnou cestou, (písomne či ústne) vybavovať, nezabudnite vždy doplniť vetu : ,, Dávam na vedomie aj Inštitútu ochrany ústavných práv! “ Pošlite nám kópiu na mail:

ioup.riesenia@gmail.com,

ale predtým napíšte žiadosť o pomoc.
Tentokrát aj pre tých, čo nevedia, že modrá obálka patrí do modrej škatule a biela obálka patrí do bielej škatule!

R.P.

Staň sa poslancom NRSR

25.01.2023

Bezplatnú prihlášku s jednoduchou vetou a pokynom Ti pošleme mailom. Ak Ti už nie je ľahostajné, čo sa so Slovenskom deje, ber to veľmi vážne !Skôr , ako sa rozhodneš poslať mail a požiadať o prihlášku, mal by si si prečítať tieto články a okamžite potom poslal mail.Všetko o postupe sa dozviete na sneme. Všetkých si vážime a nežartujeme! Porušenie zákona č. [...]

Bude vojna v Česku?

22.01.2023

Čo predchádzalo vojnovému konfliktu na Ukrajine? Alebo sme na to už všetci zabudli? Zneužije to ,,niekto“ až na maidan?video:

Má referendum zamaskovať alebo odkloniť myšlienku od anulovania posledných parlamentných volieb?

18.01.2023

Pred parlamentnými voľbami, ktoré sa konali v roku 2020,sa ešte rozprávalo o tom, že OĽaNO zaniklo v novembri 2019 a potom sa zlepilo s ďalšími neplatnými politickými stranami,ktoré nikto nekontroluje!Pred očami občanov verejne klamú a páchajú trestnú činnosť! Porušujú zákon 85/2005 a nikto ich ešte nepokutoval a hlavne nepozatváral! [...]

Lukáš Kyselica, Boris Kollár, parlament, NR SR, Peter Pčolinský

Ďalšie snahy Sme rodina i ĽS NS. Meniť chcú ústavu a podmienky referenda. Sú to „jatky populizmu“, tvrdí politológ

28.01.2023 16:00

Zdá sa, že sa so zmenami ústavy roztrhlo vrece. Len pred týždňom si poslanci schválili jednu zmenu a už sú na stole ďalšie.

petr pavel

Pavel: Vo voľbách vyhrala pravda, dôstojnosť a pokora

28.01.2023 15:52, aktualizované: 16:29

Nevidím víťazov či porazených, v týchto voľbách vyhrali hodnoty ako sú pravda, dôstojnosť a pokora, povedal Pavel.

pavel

Kto je generál Pavel? Zachránil životy mnohým Francúzom (profil víťaza volieb)

28.01.2023 15:30

Celá pracovná kariéra Pavla sa spája so službou v armáde.

Horská záchranná služba / Spálený žľab / Lavína /

V slovenských pohoriach trvá mierne lavínové nebezpečenstvo

28.01.2023 14:03

Hlavným problémom je vetrom previaty sneh na severných svahoch nad hornou hranicou lesa.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 122
Celková čítanosť: 1222684x
Priemerná čítanosť článkov: 10022x

Autor blogu

Kategórie